Куцурубська громада
o

ПОЛОЖЕННЯ про конкурсну комісію з проведення конкурсу на право оренди об’єктів комунальної власності

Дата: 06.11.2017 08:55
Кількість переглядів: 988

                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                           Рішення сільської ради

                                                                                            25 квітня 2017 року № 5

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурсну комісію з проведення

конкурсу на право оренди об’єктів

комунальної власності

 

1. Загальні положення

1.1.Положення про конкурсну комісію сільської ради з проведення конкурсу на право оренди об’єктів комунальної власності - нерухомого майна (будівель,  споруд,  нежитлових  приміщень, частин нежитлових приміщень)  та  іншого  окремого індивідуально   визначеного майна (далі Положення) визначає організацію діяльності конкурсної комісії щодо проведення конкурсу на право оренди об’єктів комунальної власності за конкурсом.

1.2 Конкурсна комісія в своїй діяльності керується Конституцією України, Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального майна» із змінами та доповненнями, Постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 р. № 906 «Про затвердження порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна»,  іншими законодавчими актами.

1.3. У своїй діяльності конкурсна комісія підпорядкована, підзвітна і підконтрольна

сільській раді.

2. Конкурсна комісія (далі - комісія) утворюється  орендодавцем на підставі рішення сільської ради.  Комісія   може   бути   утворена   для проведення  конкурсу  щодо  групи об'єктів,  які належать до сфери управління  одного  органу,  уповноваженого  управляти   комунальним майном.

До  складу  комісії  входять старости та депутати сільської ради, керівники установ, члени виконавчого комітету і за узгодженням юрисконсульт.

У разі неподання виконавчим комітетом пропозиції щодо кандидатури свого  представника до  складу  комісії  комісія  утворюється  без представника такого органу,  про що орендодавець протягом  трьох  робочих  днів  після утворення  комісії інформує зазначений орган рекомендованим листом з повідомленням про вручення і пропонує у триденний  строк  подати пропозиції  щодо  включення  до  складу  комісії  кандидатури  від органу.
Комісія утворюється в кількості від п'яти  до одинадцяти осіб. Склад комісії затверджується рішенням орендодавця.

3. Основними завданнями комісії є:

- визначення умов та строку проведення конкурсу;
- розгляд поданих  претендентами  документів  та  підготовка  і подання орендодавцю списку претендентів,  допущених  до  участі  в конкурсі;
- проведення конкурсу  з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону;
- складення протоколів   та   подання   їх   для   затвердження орендодавцю.

4. Комісія  у  процесі своєї діяльності має право звертатися за консультаціями до  фахівців  органу,  уповноваженого  управляти відповідним  комунальним  майном,  органу місцевого самоврядування за місцем розташування об'єкта оренди, представника органу виконавчої влади з питань архітектури, містобудування, житлово – комунального господарства.
5. Комісія  розпочинає  роботу з моменту прийняття рішення  про її створення.
6. Керує діяльністю комісії та організовує її роботу  голова комісії,  який  призначається  з  числа представників орендодавця.
    Голова комісії скликає засідання комісії, головує на її засіданнях і організовує підготовку матеріалів для розгляду комісією.
    Рішення комісії  приймаються  більшістю  голосів присутніх на засіданні членів комісії.  Голова комісії має  право  вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів комісії.

  Заступник голови   комісії,  який  виконує  обов'язки  голови комісії  у  разі   його   відсутності,   призначається   з   числа представників орендодавця.
7. У  разі потреби в отриманні додаткової інформації комісія має право заслуховувати на своїх  засіданнях  пояснення  учасників конкурсу.
Члени комісії  та  працівники  орендодавця,  які забезпечують проведення  конкурсу,  несуть  відповідальність  за   розголошення інформації:
- про учасників конкурсу,  їх кількість та конкурсні пропозиції (до визначення переможця); яка міститься в документах, поданих учасниками конкурсу.

8. Засідання комісії є правомочним у разі участі в ньому  не менш як трьох осіб - за чисельності комісії п'ять осіб, не менш як чотирьох осіб - за чисельності комісії  шість  осіб,  не  менш  як п'яти осіб - за чисельності комісії сім осіб. 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                            Рішення сільської ради

                                                                                            25 квітня 2017 року № 5

 

 

ПОРЯДОК
 проведення конкурсу на право оренди об’єктів

комунальної власності

 

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок  визначає  процедуру  проведення  конкурсу  на право   оренди  майна комунальної власності,   зокрема  цілісних  майнових  комплексів  державних  підприємств,   установ,   організацій,   їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць), нерухомого майна  (будівель,  споруд,  нежитлових  приміщень)  та  іншого   окремого індивідуально   визначеного   майна,   що  перебуває  у  комунальній власності Куцурубської сільської ради ОТГ.

2. Конкурс  на  право  оренди  об'єкта   (далі   -   конкурс) оголошується орендодавцем на підставі рішення сільської ради.
3. Оголошення  про  конкурс щодо цілісних майнових комплексів підприємств, організацій, їх структурних підрозділів та нерухомого майна площею 100 кв.  метрів і більше публікується  за рішенням орендодавця в засобах масової інформації.    Оголошення про конкурс також оприлюднюється на веб-сайті орендодавця, якщо є в наявності.

Оголошення публікується не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати проведення конкурсу і повинно містити такі відомості:
- інформація про об'єкт (назва, місцезнаходження);

- умови конкурсу;
- дата, час і місце проведення конкурсу;
- кінцевий строк  прийняття  пропозицій  від  претендентів  (не більш як три робочих дні до дати проведення конкурсу);
- перелік документів,  які подаються претендентами для участі в конкурсі.

Особи, які під час вивчення попиту виявили  заінтересованість в   оренді   об'єкта,  письмово  повідомляються  орендодавцем  про проведення конкурсу і необхідність  подання  письмових  пропозицій відповідно до оголошення про конкурс.

У разі коли виконавчий комітет сільської ради протягом установленого законодавством строку  не  надав  висновків (пропозицій)  щодо  умов  оренди,  орендодавець  у триденний строк після опублікування оголошення про конкурс  рекомендованим  листом повідомляє такому органу про умови конкурсу.
4. Умовами конкурсу є:

- стартовий розмір орендної плати;
-  ефективне використання    об'єкта    оренди    за    цільовим призначенням;

-  дотримання вимог щодо експлуатації об'єкта;
-  компенсація переможцем    конкурсу   витрат,   пов'язаних   з проведенням  незалежної  оцінки  об'єкта  оренди,   опублікуванням оголошення про конкурс у відповідних засобах масової інформації (у разі відсутності бюджетного фінансування таких витрат).

Умови конкурсу можуть також передбачати зобов'язання щодо:

- виконання певних видів ремонтних робіт;
- виконання встановлених   для   підприємства  мобілізаційних завдань;
-  збереження (створення) нових робочих місць;

-  вжиття заходів   для   захисту    навколишнього    природного середовища   з  метою  дотримання  екологічних  норм  експлуатації об'єкта;
-  створення безпечних умов праці;
-  дотримання умов      належного       утримання       об'єктів соціально-культурного призначення.

     Інші умови   включаються   до  умов  конкурсу  з  урахуванням  пропозицій виконавчого комітету сільської ради.

     Орендодавець не має права змінювати умови проведення конкурсу після опублікування оголошення про конкурс.
5. Основним  критерієм  визначення  переможця  є   найбільший розмір  орендної плати у разі обов'язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.

     Стартова орендна  плата  визначається  згідно   з   Методикою розрахунку  і  порядком  використання  плати  за оренду державного майна, затвердженою  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від 4 жовтня  1995 р.  N 786 ( 786-95-п ) (ЗП України,  1996 р.,  N 2, ст. 57).
6. Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд  комісії такі матеріали:

     1) заяву  про  участь  у  конкурсі та документи,  зазначені в оголошенні  про  конкурс.    Якщо  претендент  вже подавав заяву про оренду,  яка стала підставою для оголошення конкурсу,  після оголошення конкурсу  він подає нові пропозиції відповідно до умов конкурсу:

      - пропозиції щодо   виконання   умов   конкурсу,  крім  розміру орендної плати,  пропозиція  стосовно  якого  вноситься  учасником конкурсу в день проведення конкурсу;
     -  інформацію про засоби зв'язку з ним;

2) відомості про претендента:
   для юридичної особи:
- документи,   що   посвідчують   повноваження   представника юридичної особи;
- посвідчені нотаріусом копії установчих документів;
- копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та

     для фізичних осіб - підприємців;

- завірену   належним   чином   копію   звіту  про  фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і  кредиторської заборгованостей за останній рік;
- довідку  від  претендента  про  те,  що  стосовно  нього не порушено справу про банкрутство;
  для фізичної особи:
- копію документа,  що посвідчує особу,  або  належним  чином оформлену довіреність;
- завірену  належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
 - завірену належним чином копію  декларації  про  доходи  або звіту  суб'єкта  малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку.

7. Конкурс    проводиться    з   використанням   відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону.
8. Документи (крім пропозиції щодо розміру  орендної  плати) подаються  до діловода сільської ради,  який  відповідно до своїх функцій здійснює реєстрацію вхідної кореспонденції,  у конвертах з написом  "На  конкурс" з відбитком печатки претендента.  Зазначені конверти передаються голові комісії перед її черговим  засіданням, під час якого конверти розпечатуються.
9. Подані    претендентами    документи   розглядаються   на засіданнях комісії  до  проведення  конкурсу  з  метою  формування списку  його  учасників.  Зазначений список затверджується рішенням сільської ради.  Орендодавець  протягом  одного  робочого  дня  після затвердження  списку повідомляє учасникам конкурсу з використанням тих засобів  зв'язку,  які  вони  обрали,  про  їх  допущення  або недопущення   (із   зазначенням  підстав)  до  подання  конкурсних пропозицій щодо орендної плати.

     У разі коли пропозиція тільки одного  претендента  відповідає умовам  конкурсу,  аукціон  з визначення розміру орендної плати не проводиться і з таким претендентом укладається договір оренди.

     Конкурс вважається таким, що не відбувся, про що орендодавцем видається відповідний наказ, у разі:

- неподання заяв про участь у конкурсі;
- відсутності пропозицій, які відповідають умовам конкурсу;
- знищення об'єкта  оренди  або  істотної  зміни його фізичного стану.

     У разі визнання конкурсу таким,  що не відбувся, орендодавцем може  бути  повторно оголошено конкурс щодо передачі в оренду того самого майна,  якщо після  вивчення  попиту  виявлено  потенційних орендарів.
10. У  разі  надходження  двох  або  більше  пропозицій,  які відповідають умовам конкурсу,  переможець визначається комісією за критерієм    найбільшої    запропонованої    орендної   плати   за перший/базовий місяць оренди із застосуванням принципу аукціону.

    У разі надходження після оголошення конкурсу заяви про оренду від особи,  яка відповідно до законодавства має право на отримання відповідного державного майна в оренду  без  проведення  конкурсу, договір оренди укладається з такою особою.
11. Протягом    семи    робочих   днів   після   затвердження орендодавцем списку учасників,  допущених до  участі  у  конкурсі, комісія  проводить відкрите засідання за участю учасників конкурсу (їх  уповноважених  осіб).  На  засіданні  можуть  бути   присутні представники  засобів  масової  інформації  та інші заінтересовані особи.  Секретар комісії реєструє в  протоколі  засідання  комісії кожного  учасника  конкурсу із зазначенням дати,  часу та прізвища учасника чи уповноваженої особи і видає картку з номером учасника.
Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.

12. Учасники конкурсу в порядку черговості, визначеної згідно з  їх  реєстраційними номерами,  подають голові конкурсної комісії конверти з конкурсними пропозиціями щодо  орендної  плати.  Розмір орендної плати,  зазначений у конкурсній пропозиції,  не може бути меншим за розмір стартової орендної плати, зазначеної в оголошенні про проведення конкурсу.
13. Голова  комісії  (у  разі  його  відсутності  - заступник голови комісії) в присутності членів  комісії  та  заінтересованих осіб  розпечатує  конверти  і  оголошує зміст пропозицій у порядку послідовності реєстраційних номерів.  Конкурсні пропозиції, у яких зазначений  розмір орендної плати нижчий,  ніж визначений в умовах конкурсу,  до уваги не  беруться,  а  особи,  які  їх  подали,  до подальшої  участі  в  конкурсі  не  допускаються.  Такі  конкурсні пропозиції вносяться  до  протоколу  з  відміткою  "не  відповідає умовам конкурсу".
14. Після оголошення всіх конкурсних пропозицій щодо орендної плати конкурс  проводиться  у  формі  торгів  "з  голосу"  головою комісії  (у  разі  його відсутності - заступником голови комісії).
Початком конкурсу вважається  момент  оголошення  головою  комісії найбільшого  розміру  орендної плати,  запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях.  Голова комісії пропонує учасникам вносити пропозиції.

15. У  процесі проведення торгів учасники конкурсу піднімають картку із своїм номером, називають свою пропозицію та заповнюють і підписують  бланк  пропозиції,  в якому зазначаються реєстраційний номер  учасника  і  запропонована  сума.  Забезпечення   учасників зазначеними бланками покладається на секретаря комісії.
16. Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками з кроком,  який установлюється конкурсною комісією,  але  не  може бути  меншим  ніж  1  відсоток найбільшого розміру орендної плати, запропонованої учасниками в  конкурсних  пропозиціях.  Якщо  після того,  як  голова  комісії тричі оголосив останню пропозицію,  від учасників конкурсу не надійдуть  пропозиції  щодо  більш  високого розміру   орендної  плати,  голова  комісії  оголошує  "Вирішено", називає  номер  учасника,  який  запропонував  найбільший   розмір орендної плати, і оголошує його переможцем конкурсу. Інші учасники підписують бланк про відсутність пропозицій.
17. Учасник,  який під  час  конкурсу  порушив  вимоги  цього Порядку,  за  рішенням  комісії  видаляється  з  конкурсу,  про що вноситься запис до протоколу.
18. Після  закінчення  засідання  комісії,  на   якому   було визначено   переможця  конкурсу,  складається  протокол,  у  якому зазначаються відомості  про  учасників;  стартова  орендна  плата; пропозиції  учасників (підписані бланки з пропозиціями додаються); результати конкурсу.  Протокол не пізніше наступного робочого  дня після проведення засідання підписується всіма членами комісії, які брали участь у засіданні, і переможцем конкурсу.
19. Протокол про результати конкурсу протягом  трьох  робочих днів після підписання його всіма членами комісії, які брали участь у  засіданні,  і  переможцем   конкурсу   затверджується рішенням сільської ради.   Орендодавець  протягом  трьох  робочих  днів  після затвердження  результатів   конкурсу   письмово   повідомляє   про результати  конкурсу  всім  учасникам і публікує їх у виданнях,  в яких було надруковано оголошення про конкурс.
20. Орендодавець   протягом   15   днів   після  затвердження результатів конкурсу надсилає рекомендованим листом або вручає під розписку  особисто  переможцю  конкурсу  (уповноваженій ним особі) проект договору оренди.  Переможець конкурсу або уповноважена  ним особа після отримання проекту договору протягом п'яти робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект  договору  оренди.
Умови договору оренди повинні враховувати істотні умови, визначені у статті 10 Закону України "Про оренду державного та  комунального майна" (  2269-12  ) і відповідати типовій формі, затвердженої сільською радою, та  включати  орендну плату,  запропоновану переможцем конкурсу, а також пропозиції переможця конкурсу, подані ним для участі в конкурсі.

21. У   разі   коли  переможцем  конкурсу  є  суб'єкт  малого підприємництва,    який    провадитиме    виробничу     діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах,  запропонована ним орендна   плата   визначається    з    урахуванням    коефіцієнта, передбаченого   додатком   2  до  Методики  розрахунку  і  порядку використання  плати  за  оренду  державного  майна,   затвердженої постановою  Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р.  N 786 ( 786-95-п ) (ЗП України, 1996 р., N 2, ст. 57).
22. У разі відмови переможця конкурсу від укладення  договору оренди  або  порушення  ним строку,  зазначеного у пункті 30 цього Порядку, комісія за умови надходження від інших учасників конкурсу у  визначений  в  оголошенні  про  конкурс  строк  пропозицій,  що відповідають умовам конкурсу, скасовує раніше прийняте рішення про визначення переможця конкурсу, виключає особу, яка порушила вимоги цього Порядку,  з числа учасників конкурсу та визначає час і місце проведення  додаткового  засідання  комісії.  Додаткове  засідання проводиться в порядку, встановленому пунктом 34 цього Порядку.
23. На підставі  рішень,  прийнятих  комісією  відповідно  до пункту  32  цього  Порядку,  орендодавець  скасовує свій наказ про визначення переможця.
24. Додаткове  засідання  комісії  проводиться  на   підставі матеріалів  відкритого  засідання,  передбаченого пунктом 20 цього Порядку.  На засіданні можуть бути присутніми  учасники  конкурсу, представники  засобів  масової  інформації  та інші заінтересовані особи.  Новим  переможцем  конкурсу   визначається   той   учасник конкурсу,  розмір  останньої  пропозиції  якого  був  найбільшим з пропозицій  інших  учасників  конкурсу,   допущених   до   подання конкурсної  пропозиції  щодо  орендної  плати,  про що складається протокол,  який підписується  всіма  членами  комісії,  які  брали участь  у  засіданні,  і  новим переможцем конкурсу.  Протокол про визначення переможця конкурсу затверджується наказом орендодавця.
25. Проведення конкурсу до затвердження його результатів може бути  скасовано  орендодавцем  за пропозицією конкурсної комісії у разі, коли:

- виконавчий комітет  відмовив  у передачі  майна в оренду і повідомив про це рішення орендодавцю до прийняття  комісією  рішення  щодо  умов  та  строків   проведення конкурсу;

- об'єкт оренди  було знищено або істотно змінено його фізичний стан;

- укладено договір відповідно до абзацу другого пункту 19 цього Порядку. 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                            Рішення сільської ради

                                                                                            25 квітня 2017 року № 5

 

 

 

Конкурсна комісія

сільської ради з проведення

конкурсу на право оренди об’єктів

комунальної власності

 

 

Голова комісії:   Федорова Л.Л. - секретар сільської ради

Заступник голови комісії: Дубіна Т.В. - начальник відділу освіти, молоді, спорту, культури та медицини

Секретар комісії: Середа Л.Я. – фахівець земельно – господарського відділу

 

          Члени комісії:

                           Яковенко О.А.- староста сіл Іванівка та Яселка

                           Бабій О.П. – в.о. старости сіл Острівка, Матросівка, Червоне

                           Парутине

                           Левчик Л.Я. – в.о. староста села Дмитрівка

                           Белявцева Л.А. – в.о. старости сіл Парутине, Прибузьке,

                           Каталине

                           Драган О.П. – в.о. старости сіл Солончаки та Дніпровське

                           Скрипник Є.А. – член виконкому

                           Кепін М.М.- депутат сільської ради

                           Юрисконсульт (за узгодженням)

 

 

Сільський голова                                                                          І.В.Копійка

Ознайомитись з рішенням тут


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора